Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Požegi

07.03.2016. godine, Požega

Dana 07.03.2016. godine u Požegi, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Požegi sa sledećim dnevnim redom:

- usvajanje zapisnika sa prethodne sednice svih sudija;
- izveštaj o sastanku predsednika sudova Republike Srbije koji je održan u Beogradu dana 02.03.2016. godine;
- osvrt na početak primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Zakona o sudskim taksama, Pravilnika o troškovima u sudskim postupcima i dr. - bitna pitanja vezana za rad suda;
- sudska praksa i
- razno