Javne nabavke Prekršajnog suda u Požegi, 2016. godina


U 2016. godini Prekršajni sud u Požegi nije sproveo ni jedan postupak javne nabavke jer sve nabavke, počev od kancelarijskog materijala pa na dalje, ne prelaze limitirani novčani iznos predviđen članom 39. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik RS" br.124/2012, 14/2015 i 68/2015).