Рад судске праксе Прекршајног суда у Пожеги

За судију судске праксе одређена је судија Слободанка Илић.

Задатак судске праксе је да прати и проучава праксу судова, а пре свега Врховног касационог суда у прекршајној материји и Прекршајног апелационог суда и да о истој и утврђеним правним ставовима најмање једном месечно обавештава судије и судијске помоћнике.