Запослени Прекршајног суда у Пожеги

У Прекршајном суду у Пожеги запослени државни службеници и намештеници су распоређени на следећа радна места:


Управа

Секретар суда

Секретар суда у Прекршајном суду у Пожеги је Љубица Бојић.

Финансијска служба

Шеф финансијске службе

Организује и руководи радом рачуноводства и обезбеђује законитост рада, организује целокупно-материјлно пословање суда, саставља финансијски план, периодични обрачун и завршни рачун суда, води буџетско књиговодство, стара се о благовремоном обезбеђењу потребних средстава за текуће послове суда и њихово наменско коришћење, стара се о благовременом измирењу законских и уговорених обавеза суда, израђује извештаје о материјалном – финансијском пословању суда и доставља их надлежним органима, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Шеф финансијске службе у Прекршајном суду у Пожеги је Миланка Остојић.

Обрачунски радник зарада

Врши обрачун зарада, накнада зарада и други личних примања запослених у складу са важећим прописима у смислу тачности обрачуна и рокова исплата, врши обрачун пореза и доприноса и обуставе запослених (административне и друге), саставља платни списак и доставља их на потпис одговорним радницима, врши сабирање картица зарада запослених тромесечно и годишње и стање упоређује са главном књигом и одговарајућим аналитичким контима, саставља тромесечни и годишњи преглед зарада и часова запослених, саставља обаразац за пензијско и инвадско осигурање по часовима рада и зарада запослених за пословну годину, обавља друге послове по налогу шефа финасијске службе и председника суда.

Обрачунски радник зарада у Прекршајном суду у Пожеги је Драган Ђорђевић.


ИТ сектор

Систем-администратор

Инсталира и одржава системски и комуникациони софтвер, рачунарке мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира LAN мрежу у суду, пружа основно упознавање корисника са начином рада рачунара у сврху обављања посла као и начином рада на интернету и коришћење апликација на интернету, примњује ативирусне заштите, израђује пратећу документацију, администрира јединствену апликацију Прекршајних судова Србије и остале апликације које се користе у сврху рада суда и помаже у уносу података и обуци корисника, помаже у спровођењу статистичких послова и израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Систем-администратор у Прекршајном суду у Пожеги је Душан Негић.


Писарница и референти

Управитељ писарнице

Организује и руководи радом писарнице, стара се о примени пословника и других прописа и упуства о раду писарнице, саставља све потребне статистичке извештаје о целокупном раду суда, стара се о уредној и благовременој достави предмета судијама, издаје налоге запосленима у писарници у циљу благовременог и ефикасног поступања по примњеним поднесцима (жалбе и др.) и захтевима, координара рад доставе и отпреме поште, захтева, предмета и предузима мере за уредну и благовремену доставу, стара се о чувању предмета у архиви у складу са пословником, води прописане књиге архивираних предмета, врши контролу предмета за архивирање и обавље и друге послове по налогу председника суда.

Управитељ писарнице у Прекршајном суду у Пожеги је Марија Тодоровић Радичевић.

Уписничар

Прима захтеве за покретање прекршајног поступка, жалбе и друге поднеске, води одговарајуће уписнике као и остале помоћне књиге у складу са пословником, формира предмете, задужује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете, води евиденцију примљених решених и нерешених предмета, обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Уписничари у Прекршајном суду у Пожеги су:

Јелена Младеновић
Марица Кушић
Милољуб Павловић

Референт експедиције

Врши пријем поште и разврстава исту, врши доставу замолница, другостепених одлука, улаже доставнице и уплатнице, доставља правноснажне пресуде странкама, надлежним органима и заинтересованим лицима, уз консултације са судијом упућује замолнице другим судовима за уручење пресуда и других писмена, евидентира уложене жалбе и предмет доставља судији на увид, по налогу шефа одсека писарнице обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву, прима писмена за експедовање и уписује их у поштанске књиге, организује нихово сређивање и отпремање и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти експедиције у Прекршајном суду у Пожеги су:

Милина Ђондрић Марковић
Мирјана Јевђић
Радина Обрадовић
Слађана Урошевић

Референт на извршним предметима

Извршава правноснажне пресуде, доставља пресуде на принудно извршење надлежним судовима, евидентира извршене пресуде и припрема их за архиву, спроводи извршење заштитних мера и трошкова прекршајног поступка, води одговарајуће помоћне књиге, евидентира промене у поступку извршења, води посебну евиденцију о предметима у којима су изречене казне затвора, спроводи поступак извршења пресуда других прекршајних судова и органа управе када је извршење ових решења у надлежности овог суда, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти на извршним предметима у Прекршајном суду у Пожеги су:

Јелица Палибрк
Миленка Ђорђевић
Милина Марковић
Милка Јовановић
Ненад Костић

Архивар

Води архивску књигу, стара се о чувању предмета у архиви у складу са Судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета, води главну књигу архиве, води књигу издатих и примљених предмета из архиве, стара се о правилном одржавању судских књига, уписника, именика и друго, стара се о благовременом излучивању предмета који су према судском пословнику спремни за излучивање, умеће извршене предмете у архивске кутије, стара се о уредности предмета кроз уписник, стара се о физичком излучивању архивираних предмета из суда и обавља друге послове по налогу управитеља писарнице и председника суда.

Архивар у Прекршајном суду у Пожеги је Свето Милићевић.

Записничар

По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице, обавља послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа, попуњава наредбе за довођење, решења о исплати сведоцима и др., дежура са судијом по плану дежурства, врши препис текстова и рукописа и израћује све врсте табела, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале, стара се о чувању и преносу података, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Записничари у Прекршајном суду у Пожеги су:

Радмила Павловић
Снежана Спасић


Намештеници

Дактилограф

Куца одлуке и друга писмена по диктату судије, врши преписе, у сарадњи са судијом или председником суда коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира исте, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Дактилографи у Прекршајном суду у Пожеги су:

Биљана Цветић
Бојана Ђокић
Даниела Мићовић
Марија Лишанин
Мирјана Тодоровић
Сузана Драговић

Достављач

Врши доставу писмена странкама и другим учесницима у прекршајном поступку у скаладу са одредбама закона, као и када је потребно хитно извршити уручење писмена или када достава писмена није могла бити извршена из било ког разлога преко ПТТ службе, врши доставу свих писмена подносиоцима захтева непосредним путем преко интерних доставних књига, врши доставу писмена другим државним органима и институцијама, преузима пристглу пошту у ПТТ служби за прекшајни суд, обавља и друге послове по налогу судије, шефа одсека писарнице и председника суда.

Достављач у Прекршајном суду у Пожеги је Мирољуб Стојковић

Правосудна стража

Утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружијем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда у радно време и улаз одрђене просторије, удаљава из зграде лица која се не придржавају његове забране или ометају ред и мир или чине прекршаје из јавног реда и мира и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава и технички исправном стању ватрено оружје и муницију, сачињава писмени извештај у случају средстава принуде у који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Правосудни стражар у Прекршајном суду у Пожеги је Видан Вранешевић.

Спремачица

Одржава хигијену у свим просторијама суда, пријављује уочене недостатке и кварове у згради суда, требује материјал и средства за одржавање хигијене и одговра за потрошњу истог, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Спремачица у Прекршајном суду у Пожеги је Весна Илић Рачанин.Структура запослених по стручној спреми

Преузмите документ